سیستم پرسش و پاسخ

سیستم آموزشی پیشتازان پاسارگاد

 

راهکار برای ارتقاء این مدل آموزشی

جایگزین کردن مدل آموزشی پیشین با یک سیستم آموزشی جدید

سیستم آموزشی «کلاس باز»

(سیستمی که مورد استفاده در نظام آموزشی کشور سوئد و امریکاست)

محاسن سیستم آموزشی جدید

1. ساده

2. تکثیر پذیر

3. چند بعدی

- فروش

- تیم سازی

- انگیزش

- ارتقای شخصیت

4. منظم

5. پیوسته و روند دار

6. با قابلیت بررسی و کنترل (راستی آزمایی آموختن)

7. با کمترین نیاز به فضای فیزیکی برای آموزش

8. مجهز به سطح بندی متناسب با رتبه شغلی و میزان نیاز به آموزش، تکرار و همراهی برای هر فرد

 

موسسه پیشتازان علم و فناوری فروش پاسارگاد به شماره ثبت 33744 و شناسه ملی 14003996928 میباشد
All right reserved