سیستم پرسش و پاسخ

بیمه عمر


ذکر این نکته ضروری است که با عنایت به شناخت جایگاه ارزشمند و حساس مشاوران و نمایندگان فروش بیمه عمر برآنیم تا راهکارهایی را از جانب سهم ویژه این خانواده بزرگ درراستای تغییر در بستر موجود ارائه نمائیم. زیرامعتقدیم که این بخش به عنوان نیروهای خط مقدم ارتش بزرگ فعالان بیمه تاثیری دو سویه در اذهان جامعه به عنوان اهرم بسترساز و فرهنگ ساز ایفای نقش کرده و هم از سوی دیگر زمینه لازم را در جهت پیشرفت و جایگزین سیستمها و روشهای نوین و ایجاد قوانین و دستورالعملهای مفیدوکارساز در لایه تصمیم سازان و نهادهای موثر در بین صنعت ایجاد کنند. *بامدنظر قراردادن موارد فوق به نظر می رسد رعایت اصول ذیل ما را به سرمنزل مقصود رهنمون خواهد ساخت.

1-افزایش خودباوری:

موفقیتها و شکستهای آدمی رابطه مستقیمی بامیزان خود باوری وی دارد. در حرفه فروش بیمه های عمر این مسئله از درجه اهمیت بالایی برخوردار است-عموماً در برخورد با نمایندگان مشاهده می کنیم که ضعف یا عدم خودباوری و اعتماد بنفس اصلی ترین مانع در راه رسیدن به موفقیت های آنان محسوب می گردد. پرواضح است که شناخت دقیق از توانایی های خود وبا باور عمیق به این موضوع که من می توانم راهگشای بسیاری از معماها و ناکامی های زندگی ماست. نماینده موفق می بایست یا درک صحیح از موقعیت خود به شناسایی نقاط قوت و ضعف خود پرداخته و درصدرفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت خود باشد. یادمان باشد ماندن در موضع انفعال ناشی از عدم خودباوری بدترین بلایی است که می تواند گریبانگیر یک نماینده فروش بیمه عمر باشد.

2-آرمانگرابودن:

نگاه آرمان گرایانه در شغل حول این محور معنا می یابد که هدف از داشتن این شغل چیست؟ آیا هدف صرفاً کسب درآمد است؟این مسیری که درآن قرار گرفتیم مرا به کجا خواهد برد؟ چه ساحل امنی را در این دریای پرتلاطم انتظار می کشم؟ آیا تلاش و فعالیت من در این شغل صرفاً برای امرار معاش و کسب درآمد بوده یا این شغل ابزاری است  برای رسیدن به تعالی و پیشرفت من درجهت خدمت به خلق و تحقق ارزشهای والای انسانی به عبارت دیگر شغل برای شغل یا شغل برای مردم.

3- آگاه به وضعیت موجود بوده و شرایط فعلی این صنعت را بپذیریم: اگر باور داریم که می توانیم وضعیت فعلی را بهبود بخشیده و تغییر ایجاد کنیم باید علاوه بر اینکه درک صحیحی از وضعیت موجود در صنعت بیمه داشته و نقاط تاریک و روشن بستر فوق را شناسایی کنیم می بایست باور کنیم  که وضعیت فعلی وجود دارد.

برگرفته از کتاب چرا بیمه عمر؟ نوشته بابک توکلی

بیمه عمر،بیمه عمر پاسارگاد،پیشتازان پاسارگاد،محمد قاسمی وند،بابک توکلی


 

موسسه پیشتازان علم و فناوری فروش پاسارگاد به شماره ثبت 33744 و شناسه ملی 14003996928 میباشد
All right reserved